Какво е постановлението на религията за онзи, който отрича съдния ден?

 

Снимка: https://islamansiklopedisi.org.tr/fetva

 

Фетва

Вярата в отвъдното (ахирет) е от основите на вярата в исляма и в Корана почти навсякъде се споменава заедно с вярата в Аллах Теаля. Което показва, че вярата в ахирета е много важна сред основите на религията.

Ахиретът и отвъдният живот се споменават с редица различни имена в Коран-и Керим. Някои от тях са следните: йевм-ул-ахир (сетният ден)“,„йевм-ул-бас (денят на повторното съживяване)“, „йевм-ул-къяме (денят на съживяването)“, „йевм-уд-дин (съдният ден)“, „йевм-ул-хисаб (денят на равносметката)“, „йевм-ул-хасра (денят на загубата и съжалението)“ и др.

Всичко това показва, че ислямската религия e отдала голямо значение на вярата в ахирета. Именно поради това в Свещения Коран, както в меканските, така и в мединските сури, този термин, или подобни на него, се споменават повече от 100 пъти. Целта от това е укрепването на вярата в отвъдното. Може да се каже, че почти няма сура в Корана, в която да не се говори за ахирета и къяметския ден.

Човек, който не вярва в ахирета, отричайки айетите, споменаващи тази истина, става неверник. В Коран-и Керим ясно се повелява: А който отрича вярата в Аллах и в Неговите меляикета, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в сетния ден (ахирет), той дълбоко се е заблудил“ (ен-Ниса, 4: 136).

А онзи, който е вярвал в съдния ден, после се е отрекъл от това, излиза от пределите на ислямската религия, т.е. става неверник.