Щедрата ръка,която не очаква отплата - ел-ВЕХХАБ

Онези лица сред хората, които обичат да дават и да даряват представляват изява на Аллаховото име Веххаб. Защото Аллах някой път може да достави чрез Своите раби онези неща, с които реши да възнагради Своите раби.
Името «Веххаб“ на Аллах Теаля разкрива Неговите безкрайни и неприсъхващи дарования на хората. Думата «Веххаб“ произлиза от коренната дума «хибе“ и означава преувеличение и многократни повторения, изобилие и непрекъснатост. Единствено Аллах е Този, Който ни дарява безгранично и без да поставя условия с неща като се почне от най-дребните и незначителни неща и се стигне до най-големите и важни необходимости. Ето защо когато трябва да се поиска нещо, иска се от Него, необходимостите се заявяват пред Него.
Да, Аллах, Който е Веххаб, дава без да получава някаква отплата, естествено във вид и време както и когато Той пожелае. Защото Неговите дарения не са заслужени отплати за положен труд или длъжности, а са благоволения на Твореца, Който знае всичко /Аалим/ и каквото прави, прави го според някоя мъдрост /Хаким/. Онези, които вярват в Неговите знания и мъдрост, не търсят сметка от Него защо е дал или не дал, не възразяват. Рабби наш дарява Своя раб, тъй като Си е Веххаб, поради което пък рабът Му служи с всичките Му имена, защото е единствен Творец. Освен това вярата, морала и правилата за действие за нас са също така поотделно са блага за нас. Чрез тях Аллах увеличава даровете Си и ни спасява на двата свята. В Корани Керим името «Веххаб“ се споменава на три места, в сура Ал-и Имран, ни се внушава да Му се умоляват като се приютяваме при името Му. „Веххаб“ да не ни отклонява от правия път и да ни дарява от Своята висота. В сура Сад-35 също така ни се
напомня как Сюлейман /а.с./ Му се моли да му бъде дарено имение, каквото никой след него няма да има. Прави го именно като се приютява под Неговото име Веххаб. Същевременно този айет ни учи чрез езика на един пейгамбер, че нещата, които ще искаме от Аллах нямат граници. Отново в сура Сад-9, където се споменава името Веххаб, като отговор на онези, които се противопоставят на длъжността на Хз. Пейгамбера ни и се казва:
„На тях ли са останали съкровищниците от блага на Рабби?“, с което се напомня, че Аллах е драг /азиз/ и Веххаб /даряващ/.
Името Веххаб ни показва, че когато рабът попадне в безизходица по някои теми винаги има Аллаховата подкрепа. В такива моменти освен, че не е възможно те да постигнат тези свои желания няма и кой друг освен Аллах да ги дари.
Онези лица сред хората, които обичат да  дават и да даряват представляват изява на Аллаховото име Веххаб. Защото Аллах някой път може да достави чрез Своите раби онези неща, с които реши да възнагради Своите раби.
Да дава за Аллах означава да се достави дарът на когото е предопределено. По този въпрос ислямският учен Газаали заявява: «Който дарява, за да печели слава, или да
бъде похвален, за да изглежда великодушен то той не е нищо повече от един обикновен труженик, който е решил да постигне своите желания.


Фатма БАЙРАМ