Проведе се работна среща с имамите в Разград

Районно мюфтийство - Разград проведе работна среща с част от имамите от областта. Тя се състоя в джамията „Ахмед бей” в града. 
Заседанието започна с приветствено слово от страна на районния мюфтия Мехмед Аля и четене на пасажи от Свещеният Коран от  - Ейб Халилов имам на село Веселина. Програмата на заседанието продължи с участието на Алпер  Зюлкюф, имам на  град Кубмрат, който изнесе лекция, свързана с Ислямското образование. 
На работната среща бяха разгледани теми, свързани с обявената за периода 28.06. - 04.07.2016 година от Главно мюфтийство Национална благотворителна кампания за подпомагане на фонд „Ислямско образование”. В рамките на срещата бяха обсъдени и програмите за честване на нощта Кадр и в последствие подготовка за изпълнение на Байрамския  намаз като за целта на всички имами бяха раздадени хутбета. На работната среща бе обсъден въпроса, свързан с летните коран-курсове и тяхната подготовка,като на имамите бяха подготвени и раздадени досиета-съдържащи програма, присъствен списък и списък за наизустяване. На събранието бяха разгледани и други актуални теми.
В края на срещата районният мюфтия благодари на всички имами за усърдието и труда, който полагат в ежедневната си работа. Подобни работни събрания предстои да бъдат проведени и в градовете Кубрат и Исперих. 
Заседанието приключи с дуа за берекет и благоденствие.