Становище на Главно мюфтийство относно легитимността на Висшия ислямски институт

Провокирани от спекулативните публикации в средствата за масова информация по повод писмения отговор на министъра на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев на народния представител Пламен Нунев, от 11.12.2015 г., отнасящ се за Висшия ислямски институт, Главно мюфтийство Ви предоставя следното становище:
Висшият ислямски институт (ВИИ) е напълно легитимно учебно заведение. Той е открит със заповед №Р-17 от 8 април 1999 г. на основание чл. 14, ал. 2, от Закона за изповеданията и решение на Министерски съвет №624 от 1997 година. След това, с друга заповед, е утвърден Правилникът за устройството, дейността и учебните планове на Висшия ислямски институт със седалище гр. София – от действащия заместник министър-председател Веселин Методиев.
Настоящият Закон за вероизповеданията, публикуван на 29 декември 2002 г., в чл. 33, т. 7, също урежда правото на регистрираните вероизповедания чрез предложение до Министерски съвет да откриват за своите нужди висши духовни училища.
По подобие на Висшия ислямски институт са учредени и Висше духовно училище „Св. Тривелий“ в София и Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив.
Висшият ислямски институт се явява основният извор за подготовка на нужните кадри на вярващите в ислямската религия на територията на страната – мюфтии, имами, ваизи, учители по предмета „Религия–ислям“, преподаватели в Коран-курсовете и др. кадри, необходими за обезпечаване на религиозно-просветния живот на мюсюлманите. Ръководството на Мюсюлманско изповедание полага особени усилия и внимание и поставя като свой основен приоритет религиозните кадри да се обучават в страната. Благодарение на дейността на Висшия ислямски институт през последните 16 години над две трети от мюфтиите и имамите у нас са завършили това висше учебно заведение.
Главно мюфтийство неведнъж е заявявало своето желание, а именно че ВИИ трябва да получи своята академична акредитация и да действа според Закона за висшето образование в България. В тази насока основната пречка е нежеланието на Столична община да издаде необходимата документация за получаване на виза за проектиране на кампус за учебното заведение (административна процедура, чийто законово установен срок е две седмици, а ние го чакаме от 15 години) и подготовката на хабилитирани преподаватели там. В посока кадри се работи усилено и към настоящия момент са налични хабилитирани кадри. В най-скоро време Мюсюлманско изповедание ще разполага с пълния необходим кадрови ресурс.
С оглед на международната обстановка необходимостта от висше учебно заведение, в което да се получава бакалавърска и магистърска степен по ислямска теология, не търпи отлагане. Призоваваме властимащите да подходят с необходимата прецизност и отговорност с оглед краткосрочното разрешаване на този казус. В интерес на цялото българско общество е положителният развой на посочения казус.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.