Новини

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №20

Алкохолът е забранен за употреба с айет от Коран и Керим, както и с хадис на Расулюллах (с.а.с.). В Коран-и Керим Аллах казва: „О, вярващи, виното, играта на късмет, кумурите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите!“ и в  хадис на Мухаммед (с.а.с.) казва: „Това, което чрез голямо количество опианява, и малкото му количество  е харам.“ По този въпрос учените нямат спор. Следователно храна или напитка, в която се съдържа алкохол, употребата й е харам. Изключение правят храни или напитки, в които се образува алкохол от само себе си, като например плодове, оцет и прочие, защото освен, че  процентовото съдържание е малко, там  няма и човешка намеса. Що се касае въпросът до храни и напитки, в които е добавен алкохол, това е харам колкото и малко да е количеството алкохол, защото хадисът не уточнява колко малко. Освен това Аллах(с.т.) нарича алкохола мръсен (неджис). Следователно употребата му чрез добавяне в храни прави самата храна мръсна. Не може да се твърди и, че алкохолът в храни и напитки, добавен отвън, се преобразува и става чист, защото алкохолът остава същият и не променя състава си.

Няма как да се твърди, че хората имат необходимост от употребяване на храни, съдържащи алкохол, защото в нашето съвремение има изобилие на храни, които са чисти и не съдържат алкохол.

Мюсюлманите не бива да употребяват храни и напитки, ако на етикета им е написано, че в тях се съдържа алкохол. 

И Аллах знае най-добре.

 

Комисията по фетва към ВМС 

 

Приложение - Протокол на Комисията по фетва към ВМС 

Най-старият запис на езан, прозвучал в Свещената джамия в Мекка бе публикуван. Записът е направен от холандския ориенталист  Християн Сноук Хургрон през 1885 година. Оригиналът на записа се пази в Лайденския университет в Лайден Холандия, като не става ясно името на мюезина.

 

Стоук Хургрон (1857 – 1936) е холандски изследовател на източните култури и езици и съветник по въпросите на местните народи при колониалното управление на Нидерландска Индия (сегашна Индонезия). Сноук Хугрон, който свободно владеел арабски език бил изпратен с делегация от учени в Арабия през 1884 година с посредничеството на османския губернатор в Джида, като написал докторска дисертация за статута на хаджа в исляма и неговата важност за мюсюлманите.

 

 

 

Източник: Islam.ru