Вакантна позиция на длъжността „системен администратор”

 

 

ВАКАНТНА ПОЗИЦИЯ: „Системен администратор” в отдел „Медии и култура“ на четири часов работен ден

 

 

ХАРАКРЕТИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:

·        Развива потребностите от подръжка и контрол на информационните системи в Мюсюлманско изповедание и свързаните с него звена.

·        Представлява институцията по възможно най­ добрия начин пред граждани,интернет доставчици, мобилни оператории доставчици на охранителни системи.

·        Извършва всички дейности и обновявания по отношение на информационната система.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

·        Да има придобито висше техническо образование по информационни технологии.

·        Да владее български, турски език,английски език – позволяващ свободна комуникация и  работа с компютърна литература;

·        Да има ниво в английски и арабски език (препоръчително).

·        Умения за работа в екип;

·         Отлични комуникативно­-организационни способности.

·         Лоялност и отговорност към възложените му дейности;

·         Инициативност и креативност;

·         Да бъде български гражданин;

·        Да не е осъждан за престъпления от общ характер;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Професионална автобиография (CV включително адрес и телефони за контакти);
2. Мотивационно писмо;
3. Копие от документи за придобита образователна степен „Бакалавър“
4. Документи, удостоверяващи владеенето на западен език, ако има такива;
5. Копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ:

• Документално класиране;
• Интервю

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

-   Документите се подават по електронен път на 
m.kulturagrandmufti@gmail.com
-    Краен срок за подаване на документи 16 Май 2019г.; (при необходимост, срокът може да се удължи)
-    Класираните  ще бъдат уведомени за дата на интервюто;

 

За повече информация:

-     тел.:02 988 20 61

-      е - mailm.kulturagrndmufti@gmail.com

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ - ОБРАЗЕЦ!!!