Религия-Ислям за 12. клас

Линк за сваляне на учебника

Корици - Предна  -  Задна

Автори на текста:

© Емина Грабус

© Муамера Башич

Художник-автор на илюстрациите:

© Риясат на Ислямската общност в Босна и Херцеговина

Художник-автор на графичния дизайн:

© Тарик Йесенкович

Ръководител на проекта:

Ахмед Хасанов

Отговорен редактор:

Мурад Бошнак

Подготвителна комисия:

Амир Фелети

Назмие Кулова

Д-р Осман Ибрахимов

Д-р Селиме Хасанова

Мухаммед Камбер

Бейхан Мехмед

Алпер Ахмед

Гюлгюн Гайгаджова

Технически редактор:

Сали М. Шабанов

Издател

© 2021, Мюсюлманско изповедание, всички права запазени.

 

ISBN:978-619-7406.....................................

Първата заповед, низпослана от Аллах Теаля, е „Чети!“. Това обуславя Исляма като религия на просвещението и образованието. Предвид другите айети на Корана, засягащи знанието, а също така и хадиса на Мохамед (с.а.с.): „Търсете науката от люлката до гроба“, можем да кажем, че обучението е една от най-важните дейности в Исляма.

Почти е невъзможно да се твърди, че някой някога е направил всичко за собственото си образование или за образованието на децата си. Винаги може повече. Заедно с това начините на преподаване и обучение са променлива величина, поради което всеки трябва да се образова непрекъснато.

Образованието е мерило за културата и просперитета на дадено общество. Действителността ни показва, че когато младото поколение е добре образовано, обществото се справя с предизвикателствата по-лесно. Казано с други думи, липсата на качествено обучение и образование е в основата на всички проблеми.

Обучението дава духовната храна на човека, от която той има необходимост от появата си на този свят до края на жизнения си път, също както има нужда от материална храна, която присъства в целия му живот. Неслучайно е казано, че обучението не може да бъде ограничено в определен период от човешкия живот. Несъмнено в нашето съвремие обучението на всички хора, без оглед на тяхната възраст, е по-важно от всякога, защото техническият прогрес се налага все повече с всеки изминал ден.

Религиозното обучение също е наложително, тъй като материализмът завладява все повече територии в индивидуален и обществен план, което води до отдалечаване от човешките ценности и нанася непоправима вреда на човешкия морал. Без религия не може да има морал, а без морал хората не са това, за което са изпратени на този свят. Ето защо колкото по-скоро те се върнат към религията, толкова по-малко ще бъдат загубите в морален и духовен план.

Мюсюлманско изповедание направи целенасочени стъпки по линия на образованието, което е една от най-важните насоки в дейността му. Подобряването на работата в трите духовни училища (ДУ) и Висшия ислямски институт (ВИИ) се изразява в извършените промени по отношение програмата на съответните училища, както и по отношение на извънкласната работа с учениците и извънлекционната дейност на студентите.

Друг важен момент в образователната дейност на Мюсюлманско изповедание е преподаването на предмета „Религия – Ислям“ в държавните и общинските училища.

За отбелязване е фактът,че нивото на преподаване се повишава. Периодичните семинари и срещи с преподавателите са един от начините, чрез които отдел „Образование“ осъществява своята дейност в тази насока. А съгласно новите изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование се подготвят нови учебници по „Религия – Ислям“, които са съобразени с нравствените норми на ислямската култура, а също така и с родолюбието, в духа на което трябва да бъдат възпитавани децата на мюсюлманите.

д-р Мустафа Хаджи

Главен мюфтия


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.