ХАРАКРЕТИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:

·        Развива потребностите от поддръжка и контрол на информационните системи в Мюсюлманско изповедание и свързаните с него звена;

·        Представлява институцията по възможно най­-добрия начин пред граждани, интернет доставчици, мобилни оператори и доставчици на охранителни системи;

·        Извършва всички дейности и обновявания по отношение на информационната система;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

·        Да има придобито висше техническо образование по информационни технологии;

·        Да владее специалности, свързани с изработката на мултимедийни продукти;

·        Да владее умения за заснемане с фотоапарат и камера;

·        Да владее компютърни умения като монтаж на мултимедийни продукти (работа с монтажни програми – EDIUS или Adobe Premiere Pro);

·        Да владее български и турски език – позволяващ свободна комуникация;

·        Да има ниво в английски и арабски език (препоръчително);

·        Умения за работа в екип;

·        Отлични комуникативно­-организационни способности;

·        Лоялност и отговорност към възложените му дейности;

·        Инициативност и креативност;

·        Да бъде български гражданин;

·        Да не е осъждан за престъпления от общ характер.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.    Професионална автобиография (CV включително адрес и телефони за контакти);

2.     Мотивационно писмо;

3.    Копие от документи за придобита образователна степен „Бакалавър“;

4.    Документи, удостоверяващи владеенето на западен език, ако има такива;

5.    Копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

-      Начална нетна заплата: 1000 лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ:

·        Документално класиране;

·        Интервю;

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

-      Документите се подават по електронен път на m.kulturagrandmufti@gmail.com или чрез пощата на адрес: София 1301, ул. „Братя Миладинови” 27,  Главно мюфтийство;

-      Класираните  ще бъдат уведомени за дата на интервюто.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

-      тел.:02 988 20 61

-      е - mailm.kulturagrndmufti@gmail.com

АВТОБИОГРАФИЯ - ОБРАЗЕЦ!!!

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.