УВАЖЕНИЕТО КЪМ УЧЕНИТЕ, ВЪЗРАСТНИТЕ, ПРАВЕДНИТЕ И ПОЧИТАНЕТО ИМ, ПОСТАВЯНЕТО ИМ НА ВИСОКО МЯСТО И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С РАНГА ИМРазказва се за Ебу Мес`уд (р.а.), че е казал: „Пратеникът на Аллах каза: „Кланя хората в намаза този, който най-добре чете Книгата на Аллах, а ако са равни в четенето да кланя този, който най-добре познава сунната. А ако са равни и в сунната то нека този, който най-рано се е преселил, а ако са се преселили по едно и също време то по-възрастният. И човек да не става имам, там където друг и имам (без негово разрешение) и да не сяда в дома му на почетното му място.”

Разказва се за Ибн Омар (р.а.), че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Видях се насън да използвам мисвак, при което дойдоха двама мъже и единият беше по-възрастен и аз дадох мисвака на по-малкия и тогава ми се каза: „дай го на по-възрастния”, при което го протегнах на него.” 

Разказва се за Ебу Муса (р.а.), че е казал: Пратеникът (с.а.с.) каза: „За възвеличаване на Всевишния се счита човек да почита възрастните мюсюлмани и четеца на Корана, който не прекалява в прилагането му нито пък го изоставя, и също почитта към справедливият управник.”

Разказва се за Амр ибн Шуайб, че баща му е разказал, че дядо му е казал: „Пратеникът каза: „Този който не се смили над малките и не отдава почит на възрастните не е от нас.”

Разказва се за Меймун ибн Шебиб (р.а.), че покрай Айша минал просяк и му дала един залък. И минал покрай нея добре облечен и нагизден човек. При което го сложил да седне и се нахранил. След това била смъмрена от някои хора, тогава Пратеникът (с.а.с.) казал: „Поставяйте хората според положението им.” (Т.е. съобразявайте се с тях).

Разказва се за Енес (р.а.), че е казал: „Пратеникът е казал: „Няма случай младеж да почете старец, без Аллах да му подчини някой, който да го почита, когато стане на същата възраст.”