ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ

Разказва се за ибн Омар (р.а), че Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Мюсюлманина е брат на мюсюлманина. Нито го угнетява, нито го предава. Който е в услуга на брат си, то и Аллах ще е в негова услуга. И който спаси един мюсюлманин от грижа (беда) в замяна на това Аллах ще го спаси от една от грижите му в Деня на възкресението. И който прикрие мюсюлманин, Аллах ще го прикрие в Деня на възкресението.”
                                    

Разказва се за Ебу Хурейра (р.а), че Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Мюсюлманина е брат на мюсюлманина. Не му изневерява (не му краде от правото), не го лъже и не го изоставя. Всичко на мюсюлманина е неприкосновено за друг мюсюлманин- честта му, имуществото му и живота му. Богобоязънта е в сърцето. На един човек му стига за зло да презира брата си мюсюлманин.”
                                    
Разказва се за Ебу Хурейра, че Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Никой раб не прикрива друг на този свят, без Аллах да го прикрие в Деня на възкресението.”
                                  

Разказва се от Ебу Хурейра: чух Пратеникът (с.а.с.) да казва: „Всички от моята общност са опростени, освен онези, които споменават греховете си открито. От откритото споменаване на греха се счита човек да извърши нещо през деня и да осъмне като Аллах го е прикрил, а той каже „ей, ти, аз вчера направих еди какво си”, като Аллах продължава да го прикрива, а той всяка сутрин открива пердето на Аллах.”
                             

Разказва се от Ебу Хурейра, че е казал: „На Пророкът (с.а.с.) бе доведен мъж, който бил пил и каза „ударете го”, Ебу Хурейра каза кой с ръка, кой с пантофи, кой с дрехата си. И когато си тръгна някои казаха: Аллах да те унижи. Пророкът каза „ не казвайте така, не помагайте да шейтана срещу него”
                                  

Разказва се за Ебу Хурейра, че Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Който премахне грижа от земните грижи на един вярващ Аллах ще премахне грижа от грижите му в Деня на възкресението и който улесни човек, намиращ се в затруднение Аллах ще го улесни и в земния и в отвъдния живот. И който прикрие мюсюлманин Аллах ще го прикрие и в земния и в отвъдния живот. И Аллах е в помощ на раба, докато той е в помощ на брат си. И който тръгне на път търсейки знание, с него Аллах ще му улесни път към Рая. И съберат ли се хора в дом на Аллах Теаля, четейки от Неговата книга и изучавайки я по между си, над тях се спуска спокойствието и ги покрива милостта и, и ги обкръжават мелеците, и Аллах ги споменава сред тези, които са при него. И на който се забавят делата не ще го изтегли напред произхода му.”
                                       

Разказва се от Ебу Хурейра, че Пратеникът е казал: „Има много рошави, прашни и отблъсквани от вратите хора, който ако се закълнат в Аллах, Той ще изпълни клетвата им.”
                                        
Разказва се от Усама (р.а.), че Пратеникът на Аллах е казал: „Застанах пред вратата на Дженнета и какво да видя, повечето от тях са бедняци. А Жителите на огъня бяха вкарани там и какво да видя по-голямата част са жени.”
                                           

От Саад ебу Уаккас (р.а.) се предава: „Бяхме шестима с Пророка и мушриците казаха „прогони тези да не се опълчва срещу нас”. Бяхме аз, ибн Мес`уд, мъж от Хузейфа, Билял и двама мъже, които няма да спомена, при което през акъла на Пратеника минаха неща, които Аллах бе пожелал и нефса му прошепна, при което Аллах низпосла „Не прогонвай онези, които зоват своя Господар сутрин и вечер, искайки задоволството му”. \6;51\
                                       

Разказва се за Сахл ибн Саад (р.а), че Пратеникът, е казал: „Аз и попечителя на сирака ще сме ето така” (и показа показалеца и средния пръст, оставяйки малко разстояние между тях.)
                                    

От Ебу Хурейра, че Пратеникът каза: „Нуждаещият се е не този, който го връщат една или две фурми, нуждаещ е само онзи, който не протяга ръка (въпреки че се нуждае).”
                                   

Разказва се от Ебу Хурейра (р.а.), че Пратеникът е казал: „Грижещият се за вдовициа и бедните е като сражаващ се за Аллах” и смятам че каза „и като този, който цяла нощ кланя намаз без да се мори, и като говеещият постоянно”.
                                   

Разказва се от Ебу Хурейра, че Пратеникът е казал: „Най- лошата храна е тази на сватбено угощение, от което се възпират тези, които идват (поради нужда) и бъдат канени тези, които нямат нужда от нея. А този който не откликне на поканата не се е подчинил на Аллах и Неговия Пратеник.”        

А в Бухари и Муслим се споменава: „Колко лоша е храната на сватбено угощение, на което са поканени богатите и забравени бедните.”

Разказва се за Енес (р.а.), че Пратеникът е казал: „Този който отгледа две момичета докато достигат зрялост ще дойде в Деня на възмездието заедно с мен ето така” (като прилепи пръстите си).
                                    
Разказва се за Айша (р.а) че казва: „При мен дойде жена с двете си дъщери, просейки, като не намери при мен друго освен една фурма. Дадох и я. Тя я раздели между дъщерите си, като тя не яде от нея. След това стана и си излезна. По-късно Пророкът (с.а.с.) влезе при нас и го известих за случилото се, при което каза: „ Този който бъде изпитан с момичета и се отнася добре към тях, те за него ще бъдат перде от огъня.”
                                

Разказва се за Ебу Шурейх (р.а.), че е казал: Пророкът каза: „О, Аллах аз предупреждавам за греха относно двете слаби групи- сираците и жените.”
                                   

Разказва се за Мусаб ибн Саад (р.а.), че е казал: Саад беше сметнал, че има предимство пред останалите, при което Пророкът (с.а.с.) каза: „Нима ви се дава подкрепа, ръзк и препитание, освен заради слабите от вас.”