Отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол

 

Основни цели на отдела:

Основната цел на отделМеждународен, връзки с обществеността и протокол" е да планира, координира и провежда информационната политика на Главно мюфтийство, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на институцията и информира обществеността за политиката на Изповеданието. Провежда протоколната дейност на Главно мюфтийство. Обезпечава публичните изяви на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар.

Международни отношения

Планира, координира и провежда международните отношения и контакти на Мюсюлманско изповедание, като съблюдава институционалния авторитет на институцията и представянето и пред чуждестраните партнйьорски организации. Обезпечава организацията със всички държавни неправителствени и сродни организации в чужбина.

Връзки с обществеността

Планира, координира и провежда информационната политика на Главно мюфтийство и публичното представяне на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар. Осигурява публичност и прозрачност на дейността на Главно мюфтийство и административните структури към него, като организира достъпа до информация за медии и граждани, осъществява отразяването на официални и работни срещи на Главно мюфтийство, писмени отговори и интервюта, подпомага дейностите, свързани с осъществяване на медиен мониторинг за нуждите на Главно мюфтийство;

Проучва и анализира общественото мнение, разработва, организира информационни кампании за представяне и популяризиране на дейността на Главно мюфтийство и неговите отдели.

Участва в организирането на посещенията на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар в страната и чужбина и отразяването им в публичното пространство, координира публичните изяви на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар;

Протокол

Подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар и урежда протоколни и делови срещи на ръководството;

Съгласува програмата на официалните и работни посещения в България на гости по покана на главния мюфтия, съвместно протоколните изисквания, посолства в България и български посолства в чужбина, както и с всички останали институции и служби, свързани с организирането на конкретната проява;

Координира и изготвя програмата на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар при пътувания извън страната;

Осигурява устен и писмен превод на срещи, официална кореспонденция и материали, поддържа протоколната кореспонденция на Главно мюфтийство, изготвя поздравителни адреси;