Отдел „Административен

 

 Основни цели на отдела: Основната цел на отдел „Административен" е да осигурява нормалното и безупречното администриране на дейностите осигуряващи базовото функциониране на Главно мюфтийство.

Деловодство и архив

Осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на Главно мюфтийство, изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите и тяхната обработка;

Приема, разпределя и следи за съгласувателните процедури на входящата и изходяща кореспонденция и институционалната идентичност на изготвяните документи.

Координира подготовката на материалите за заседанията на Главно мюфтийство, организира и оформя предложенията на главния мюфтия за заседанията на Висш мюсюлмански съвет.

Информационни технологии

Планира и осигурява администрирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в Главно мюфтийствои при необходимост координира процесите по тези дейности и във останалите структури на Изповеданието.

Дефинира изискванията, осигурява и управлява ефективното и ефикасно администриране и поддръжка на инфраструктурата на информационните технологии в Главно мюфтийство.

Разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на информационните системи, с цел осигуряване на ефективна защита на информационните ресурси на Главно мюфтийство.

Планира доставките и услугите от външни партньори, свързани с поддръжката и администрирането на инфраструктурата на информационните технологии.

Осъществява общо управление и контрол върху наличностите, придобиването и ползването на хардуерни, софтуерни продукти и услуги, съобразно служебните задачи на служителите в Главно мюфтийство, Висш мюсюлмански съвет и Районните мюфтийства.

Транспорт и логистика

Обезпечава посредством служебни автомобили транспорта на Главно мюфтийство, Висш мюсюлмански сътвет и  Районните мюфтийства.

Организира и координира експедирането на служебна кореспонденция и пратки в страната и чужбина.