Uncategorised

ВИЗИЯ

Отчитайки предизвикателствата на съвременния социален живот и уповавайки се на мъдростта, светлината и красотата на Свещения Коран, Главно мюфтийство (ГМ) насърчава българската мюсюлманска общност,съзнателно да усвоитезирелигиозни постулати чрез свободната си човеша воля, водейки се от максимата, че опознаването, осмислянето и прилагането на практика религията като основен фундамент на земния живот, позволява на всеки един от нас  да се превърне в извисена и нравственоизградена личност, полезна за семейството и обществото, в което живеем.

Главно мюфтийство  усърдно работи върху:

·        Адекватното осигуряване и прилагане на всички права и свободи на мюсюлманите в областта на свободното изповядване на религията, посредством съвместното сътрудничество със сродни международни организации, които също имат своя огромен принос.

·        Дейността на институцията дава възможност заиздигане на един устойчив и независим мост между всички международни държавни, неправителствени и частни организации, в стремежа да се създадат дълготрайни и полезни диалози.

·        Повишаване на образователния ценз на общността чрез изграждането на Ислямски културно-образователен център в столицата, е една от основополагащите цели на ГМ, както и достъп до компетентни религиозни услуги във всички точки на страната, при наличието дори на минимална необходимост от тях.

·        Предлагане на по-интензивно нравствено и интелектуално възпитание на подрастващите в религиозно-моралната сфера, възползвайки се от съвременната методика и средства за това,  мотивирайки се от думите на Пратеника Мухаммед, мир нему, че човек придобива знания от люлката до гроба.

·        Наблягане върху отговорността в обгрижването на  по-възрастните членове на обществото ни.

·        Предоставяне на действащи ресурсни източници от развитието и контрола над вакъфските имоти, както и пресъздаването на нови такива.

·        Подкрепяне в изграждането на: култово-религиозни сгради (джамии и месджиди), образователни центрове, социални заведения и др.

·        Разширяване обхвата на социалната дейност на изповеданието, размножавайки добрите практики на територията на цялата страна, които се изразяват най-вече в помощ за сираци, подпомагане на социални кухни,доставяне не хуманитарни пакети,създаване на курбански кампании.

·        Полагане на усилия за запазване на автентичната идентичност на мюсюлманската общност и нейните религиозно-културни и социални ценности.

·        Създаване на здрава връзка, топли взаимоотношения, братство и толерантност  между отделните структурни пластове на обществото. 

·        Съхраняване на мира и толерантността в родината ни

Снимка: Джамията "Шериф Халил Паша" в Шумен, по-известна като "Томбул джамия"

 

 

МИСИЯ

 Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България е независима религиозна организация, обединяваща българските граждани, изповядващи исляма, възоснова на еднаквост на верскатаимпринадлежност и религиозниобреди.

Създадена през далечната 1909 г., съгласно мюфтийското съглашение от 6-ти април същата година, между Цар Фердинанд и Османската държава. Решението е обнародвано от XIV Обикновено народно събрание и публикувано в Държавен вестник на 19-ти януари 1910 г.

Посредством Главно мюфтийство (ГМ) се организира и контролира религиозния живот на мюсюлманите в страната. Дейността на Изповеданието се извършва съобразно устава, приет на 12-ти февруари 2012 г. и Закона за вероизповеданията, гласуван през 2002 г. от Българския парламент.

Главно мюфтийствопредставляваобщността на българските мюсюлмани в страната и чужбина. Отстоявайки висшите ценности на исляма, институцията съумява да представи религиозните принципи по достъпен начин на мюсюлманската общност. Организацията на религиозния живот на мюсюлманите включва в своята същност и правозащитна дейност в сътрудничество с правозащитни, правителствени и неправителствени организации.

При необходимост Главно мюфтийство е институцията, която има компетенциите да  дава меродавни становища, свързани с въпроси, касаещи ислямската религия пред държавните и обществени институции.

Главно мюфтийство се ползва от всички права и свободи и има всички задължения, произтичащи от Конституцията и законите на Република България. Мюсюлманско изповедание (МИ) е юридическо лице по смисъла на Закона за вероизповеданията. Всички мюсюлмани в страната принадлежат към МИ, независимо от етническия им произход и направление на Исляма.

Главно мюфтийство високо цени и издига на пиедестал диалога с представителите на останалите религиозни деноминации, като смята, че съвместните им инициативи скрепяват добрите взаимоотношения в обществото.

Свещения Коран и Праведната Сунна на Пратеника Мухамед, мир нему, са двата достоверни извора за формирането на мисията на ГМ. Фундаментът, около който се надгражда дейността на ГМ, е организацията на религиозния живот на мюсюлманите в страната във всички негови аспекти.

Свободата на изповедание е конституционно право на всеки български гражданин. Функцията на Изповеданието е да осигури:

·        Пълноценното практическо прилагане на това фундаментално право.

·        Насърчаване на качественото образование внеговите степени от ученик до академик, както и създаване на адекватни условия за това.

·        Развитието на културно-социалния живот на мюсюлманите чрез образователни мероприятия и обществени кампании.

·        Популяризиране и обогатяване на писмената култура чрез превеждане и издаване на кардинални ислямски трудове.

·        Откриване и стимулиране на местни автори, пишещи на теми, касаещи ислямската религия и култура.

·        Подкрепяне в  подготовката на академични кадри, респективно в развитието на ислямските научни изследвания.

·        Прозрачно-финансово обезпечаване на дейността и открита приходно-разходна отчетност.

·        Насърчаване на мотивацията в обществото да припознае, като своя лична отговорност съществуването, развитието и контролирането на дейността на институцията МИ. 

От осигуряване на ефективната й дейност зависи тя да продължава да изпълнява своята вековна функция, а именно да е непоклатим колос на ислямската идентичност.

Снимка: Минарето на джамията "Ахмед Бей" в Разград

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok