Uncategorised

ЗАКОНOДАТЕЛСТВО

В България все още няма Закон или кодекс за престъпления от омраза. Но в Наказателения кодекс ясно се казва, че подобри престъпления се наказват строго (вж. Наказателен кодекс: чл. 131, 162, 163, 164, 165 и 166 и други, в зависимост от престъплението). Например: „Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание (Чл.162, ал.2 НПК);  или: „Който проповядва омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева“. (чл. 164, ал.1 от НПК); или „Който оскверни, унищожи или повреди религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи или надгробни паметници, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева“. (чл.164, ал. 2 НПК) и др.

ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ

 

Ислямофобия – форма на нетолерантност и дискриминация, които са причинени от страх, недоверие, омраза и предразсъдък към ислямската религия. В повечето случаи се проявяват заедно с расизъм, ксенофобия, антиимигрански настроения, религиозна нетолерантност. Ислямофобията е предразсъдък срещу или демонизиране на ислямската религия и мюсюлманите, който се изразява в цялостно негативно отношение, насилие, тормоз, дискриминация и стереотипизиране (в това число тенденциозно отношение от страна на медиите, негативни изказвания и слово на омразата. Произхода на термина може да се проследи до 80-те или 90-те години на 20 век, макар че истински популярен в разговорната реч става след атентатите от 11 септември 2001. Често ислямофобията включва третиране на религията като идеология или обвиняване на всички мюсюлмани заради деянията на един или няколко души от мюсюлмански произход.

 

Расизъм - предразсъдък, основан на вярата, че съществуват човешки раси, които да имат физиологични особености и ярко изразени характеристики, които да предопределят тяхната култура и способности. Според ООН расизмът е расова дискриминация спрямо личности, обществени групи, части от населението или групи хора, политика на преследване, унижаване, опозоряване, насилие, подстрекаване към вражда и омраза, разпространяване на опорочаващи сведения и нанасяне на вреди според цвета на кожата, етническата, религиозната или националната принадлежност. Расовата дискриминация представлява установяване неравноправно третиране на индивидите на базата на реални или имагинерни расови категории.

 

Ксенофобия - Омраза към чужденците и всичко чуждо. Това означава постоянна, подчертана ненавист, страх или враждебност спрямо чужди неща, обичайно хора, но също така и приемани за чужди културни единици. Ксенофобията е свързана с възприемане на чуждите (непознатите) като непонятни и поради това опасни и враждебни. Обикновено се проявява заедно с расистките подбуди без да бъде нормативно диференциран.

 

Антисемитизъм - враждебност или предубеждение спрямо евреите и юдаизма, което граничи от индивидуална ненавист до институционално насилствено гонение, включително враждебна реч до омраза към евреите, юдаизма и еврейската общност. Ясно формулираната идеология на нацизма е най-крайният исторически пример за явлението.  

 

Хомофобия– това е термин, отнасящ се до страх, враждебност или дискриминация срещу хомосексуалността и хомосексуалните. Използва се още да означи омраза или пренебрежително отношение към хомосексуалните, сексуалното им поведение и като цяло служи, за да означи проява на фанатизъм.

 

Фашизъм(неофашизъм) радикална, авторитарна, и националистическа политическа идеология. Фашистите изповядват идеята за еднопартийна държава и вярват, че нациите и расите са в постоянен конфликт, поради което само силните от тях могат да оцелеят, бидейки здрави, витални и чрез отстояване на себе си в борбата срещу слабите. Въздига нацията и понякога расата над индивида. Фашистките правителства са недемократични и забраняват и потискат критиката и опозицията към себе си и към фашисткото движение. Идеята е, че хората живеят за държавата, а не че държавата съществува, за да им служи. Проявяват адмирации към Хитлер, Мусолини и др.

 

Неонацизъм - (nazism, нацизм) идеологията на политически движения след Втората световна война, стремящи се към възраждане на Националсоциализма. Националсоциализъм и представлява тоталитарна диктатура в държава, структурирана по националистически образец. В основата му стоят преди всичко национализмът, расизмът, антисемитизмът и идеята за мир между класите, престъпните етнически убийства и лагери на смъртта. Понятието за раса е основно в нацисткия светоглед. Постулирано е „Превъзходството на арийската раса“ над другите раси, при което „арийски“ е приравнено на индогермански. Има родство с фашизма.

 

Сегрегация това е отделяне, отлъчване на една група от цялото. Изолиране на расови или религиозни групи в отделни места и ограничение на правото им свободно да се придвижват, да сключват смесени бракове, или да отнемаш правото децата на опредлена група да учат заедно с мнозинството, като се изпращат в отделни учеилища. Политика на принудително отделяне на определена група от населението.

 

Дискриминациядискриминациякъм или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност, сексуална ориентация или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества. Според признака, по който се дискриминират хората, се назовават различни видове дискриминация - религиозна, етническа, расова, полова, сексуална и т.н. Дискриминация има тогава, когато е налице официално или неофициално разделяне на хората в отделни групи по някакъв техен общ признак, при което им се дават или отнемат дадени права, задължения и възможности, според групата към която принадлежат. Отношението към хората от различни групи е различно, неравноправно и нерационално. Разделянето на хората в групи по даден рационален признак не е дискриминация.

АНТИМЮСЮЛМАНСКИ ПРОЯВИ

Какво е престъпление от омраза?

Понятието ,,престъпление от омраза” отразява формулировката, изработена на срещата на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 2003 г., на която държавите-участници приемат задължението да събират информация и статистически данни за „престъпления на основата на омраза” и да предават периодически тази информация на Офиса за демократични институции и права на човека (ОДИПЧ) за ежегоден мониторинг.

Концептуализираното понятие за престъпление от омраза се определя по следния начин:

Престъпление от омраза е всяко престъпление, включително посегателствата срещу личността или собствеността, при които жертвата, сградата или обектът са избрани на основата на тяхната действителна или предполагаема връзка, принадлежност, причисляване, подкрепа или членуване в група, базирана на общи за нейните членове действителни или предполагаеми характеристики като раса, национален или етнически произход, цвят на кожата, религия, пол, възраст, ментално или психическо увреждане, сексуална ориентация или други подобни защитени характеристики. Защитена характеристика е фундаментална или съществена характеристика, която се споделя от дадената група.

Антимюсюлманските престъпление от омраза се дефинира като престъпление, мотивирано от предразсъдък и ненавист към мюсюлманите. Тоест, „престъпление от омраза“ е престъпление, което е мотивирано от нетолерантност или омраза спрямо определена група в обществото.

За да се класифицира едно криминално деяние като престъпление от омраза, то трябва да отговаря на два критерия:

  1. Деянието трябва да е акт на престъпление съгласно Наказателния кодекс;
  2. Престъплението трябва да е извършено заради предубеждения или омраза, заради принадлежността на жертвата или обекта към някоя от горепосочените групи.

Подбудено или мотивирано от предубеждения означава, че извършителят избира целта на престъплението на базата на защитени характеристики.

Целта на престъплението от омраза може да е човек, хора или имущество, свързани с група, която споделя защитената характеристика.

Подбудено от предубеждение към мюсюлманите означава, че  извършителят избира целта на престъплението на базата на възприемането, че е свързано с мюсюлманите.

Престъплението от омраза е носител на послание. Ако някой ви открадне портфейла, той с това не прави послание, но ако упражни насилие срещу вас по религиозни, расистки или ксенофобски подбуди, това е неговото послание към общността. Престъпленията от омраза засягат по-широк кръг от лица, а не индивидуалната жертва към която са насочени. Разглеждани като форма на общественоопасна агресия те са в състояние да ескалират напрежение и породят нови прояви на насилие към застрашената група. Вредите от престъпленията от омраза в материален и морален аспект надхвърлят общественоопасните последици от други сравними деяния, тъй като съдържат по-голям деструктивен потенциал, както по отношение на жертвата и групата, към която тя принадлежи, така и върху обществото като цяло, поради създаването и разширяването на противопоставянето между отделните му членове. Тези престъпления причиняват на жертвите много по-големи емоционални и психически травми отколкото същите престъпления, когато не са дискриминационно мотивирани. Пострадалите, както и групите, към които принадлежат, акумулират чувство за уязвимост и нежеланост , служещи за база на социална изолация. Ето защо е особено важно престъпленията от омраза да бъдат идентифицирани и разграничени от сходни престъпни състави, а извършителите – санкционирани с отчитане на дискриминационния мотив.

Целта може да е човек, хора или имущество, свързани вярно или погрешно с мюсюлманите. Престъпленията от омраза срещу мюсюлманите е възможно да се извършат  от физически и юридически лица (организации, институции, държави).

Някои видими установяеми цели:

Джамия, мюсюлмански гробища, ислямски културни центрове и училища, забрадени жени, мъже с бради могат да бъдат мишени на антимюсюламнски престъпления от омраза, заради видимите белези, чрез които да бъдат асоциирани с мюсюлманите.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok