ОБЯВА

 

На 06.08.2017 г. от 10.30 ч. в конферентната зала на СОДУ в гр. Момчилград, Българската асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО), ще проведе общо събрание със следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през изминалия тригодишен период.

2. Обсъждане на предложения за промяна в Устава.

3. Избор на управителен съвет.

4. Разни.