Главно мюфтийство търси учители за духовните училища 

 Снимка freepik.com

 

На основание чл. 259, ал. 1 и  216, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 68(1)от КТ за учебната 2017/2018 година, Главно мюфтийство обявява долу посочените свободни работни места в духовните училищакакто следва:

                                  

                                    Духовно училище „Нювваб“ град Шумен

 

 

Длъжност

Брой работни места

Основание от Кодекса на труда

Учител по духовни предмети

1

Чл. 68(1)

Възпитател – общежитие момчета

1

Чл. 68(1)

Възпитател – общежитие момичета

1

Чл. 68(1)

 

                                    Духовно училище  град Момчилград

 

Длъжност

Брой работни места

Основание от Кодекса на труда

Учител по духовни предмети

1

Чл. 68

Учител по Български език и литература

1

Чл. 68

Учител по Физическо възпитание и спорт

1

Чл. 68

Учител Философски цикъл

1

Чл. 68

 

 

 

І. Изисквания към кандидатите:

1.      Придобито образование и професионална квалификация „учител“, съгласно Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти.

2.      Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

3.       

 

ІІ. Необходими документи:

А) За кандидатстване:

1.    Заявление до директора на ДУ „Нювваб“ град Шумен или ДУ град Момчилград

2.    Професионална автобиография (СV);

3.    Копие от диплома за завършено образование, от документ за присъдена професионална / допълнителна квалификация „учител“, Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти съобразно длъжността, за която се кандидатства;

4.    Копие от трудова книжка и / или служебна бележка, осигурителна книжка или документ, удостоверяващ трудов стаж;

5.    Други документи, доказващи професионален опит, ако кандидатът притежава такива (копия):

·        Документ за присъдена професионално-квалификационна степен;

·        Документи, удостоверяващи завършени обучения в квалификационни курсове, участия в семинари и др.

 Б). При сключване на трудов договор, одобрения кандидат представя:

1.    Карта за предварителен медицински преглед – когато са изтекли повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовото правоотношение;

2.    Свидетелство за съдимост (в срок на валидност) – когато са изтекли повече от 6 месеца от последното прекратяване на трудовото правоотношение.

ІІІ. Заемане на свободните места:

Свободните места се заемат чрез:

1.    Подбор по документи:

До участие в интервюто не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. І от настоящата обява.

Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто.

Документите се подават лично от кандидата или изрично упълномощено от него лице в ДУ „Нювваб“ град Шумен или ДУ град Момчилград .

При предаване на документите се носят оригиналите за сверка.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията на документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да бъдат оформени към датата на подаването им.

 

Срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа до 23.02.2018 г. Документите се подават в канцеларията на училището, адрес:

 

Ø  град Шумен ул. „Г. С. Раковски“ № 36.

Телефон за справки: 054/800 299.

 

Ø  град Момчилград ул. „Вяра“ № 6.

Телефон за справки: 031-36/32-13.

Отдел „Образование“

 

 

 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok